سوخت گيري خارج از نوبت در جايگاه هاي CNG شهرداري مشهد 

با عنايت به مصوبات شوراي محترم تامين استان خراسان رضوي و تاكيدات استاندار محترم و جناب شهردار در جهت تسهيل سوخت گيري ناوگان حمل و نقل عمومي، صرفا تاكسي هاي آرم دار و مشخص و همچنين تاكسي هاي موقت ( سرويس مدارس ) كه داراي آرم و تابلو (مورد تائيد سازمان مديريت تاكسيراني شهرداري مشهد) مي باشند، مي توانند از نازل هاي ويژه تاكسي و با صف مجزا استفاده كنند و كليه خودروهاي شخصي و بدون آرم وابسته به هريك از ارگان ها و نهادها ( با حفظ احترام و جايگاه اجتماعي ) بايد در صف عادي قرار بگيرند

بديهي است هر گونه تغيير در اين دستورالعمل، پس از اخذ مجوز از مراجع ذيصلاح اطلاع رساني خواهدشد