بیائید با توقف قبل از خط عابر ، عبوری ایمن وبا آرامش را برای عزیزانمان ممکن نمائیم