طرح دو بیمه تکمیل درمان تاکسیرانان مشهد

مالکین محترم تاکسی که به هر عللی موفق به ثبت نام بیمه تکمیلی طرح یک نشده اند در طرح دو به صورت گروهی با هزینه سازمان تحت پوشش بیمه ای با تعهدات جدول بالا  قرار گرفته اند.

جهت اطلاع از لیست طرح دو ودریافت هزینه های فوق به واحد بیمه تکمیلی دانا واقع در طبقه منهای 1 سازمان تاکسیرانی شهرداری مشهد اتاق 11 مراجعه نمایید.