بیمه ثالث وبدنه دانا

کلیه رانندگان فعال در حوزه حمل ونقل  عمومی

می توانند برای صدور بیمه نامه شخص ثالث وبدنه با شرایط بالا وفقط با ارائه

یک برگ چک یا سفته

به یکی از شعب بیمه دانا در مشهد مراجعه نمایند