تسهیلات بیمه شخص ثالث ایران

پیرو هماهنگی بعمل آمده بیمه ثالث ایران ویژه تاکسیرانان بصورت اقساطی به شرح زیر :

30درصد نقد ومابقی در 5 ماه با دریافت چک

محل صدور بیمه نامه : داخل سازمان تاکسیرانی مشهد

متقاضیان محترم جهت دریافت معرفینامه به اتاق 103 اداره امور اداری سازمان مراجعه نمایند .