آزمایشگاه  پاتوبیولوژی ایران مهر

آزمایشات عمومی وتخصصی با 20درصد تخفیف از تعرفه آزاد نظام پزشکی

تاکسیرانان محترم جهت استفاده از خدمات آزمایشگاهی برای خود وخانواده با دردست داشتن پروانه تاکسیرانی به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

آدرس : خیابان پرستار- بین 5 و7 - پلاک 33- ساختمان ایران مهر

تلفن تماس : 38466633