آزمایشگاه تشخیص طبی نگین
* آزمایشات تخصصی با 30درصد تخفیف از تعرفه آزاد نظام پزشکی
* آزمایشات  فوق تخصصی با 20درصد تخفیف از تعرفه آزاد نظام پزشکی
* آزامایشات تحت پوشش بیمه با 20درصد تخفیف از فرانشیز مربوطه
* آزمایشات خونی تشخیص کرونا  PCR  تا20درصد تخفیف از تعرفه

تاکسیرانان محترم جهت استفاده از خدمات آزمایشگاهی برای خود وخانواده با دردست داشتن پروانه تاکسیرانی به آدرس ذیل مراجعه نمایند.
آدرس : حاشیه صدمتری - ابتدای ورودی پنج تن - نبش بابا نظر 24
 تلفن  37539144-7